شروع

داستان در سال 2015 با پروژه پایانی توسعه دهنده موبایل ما شروع شد. موضوع پروژه "سامانه سرویس تاکسی" بود. در این برنامه ماشینها بصورت متحرک بودند.