خوب میخواهم در مورد فراخوانی های سیستمی صحبت کنم. تعریف خیلی ساده : فراخوانی های سیستمی روش ابتدایی است که برنامه ها با سیستم عامل ارتباط برقرار میکنند. البته اگه کمی پا را فراتر بذاریم میشه گفت درک پایه ای از فراخوانی های سیستمی یک ضرورت برای هر برنامه نویس جدی لینوکس هست.

 رابط فراخوانی سیستمی شامل تعدادی از توابع میشود که سیستم عامل به برنامه ها ارایه می دهد تا روی آن عمل کنند. این توابع اجازه اعمالی مانند بازکردن فایلها، ایجاد ارتباطات شبکه، خواندن و نوشتن فایلها و غیره را میدهند. در بیشتر چیزهایی که در سیستم رخ می دهند از کانال فراخوانی های سیستمی انجام می شوند. بنابراین مشاهده فراخوانی های سیستمی میتواند موجب یک فهم خوب از آن چیزی که برنامه در حال انجام دادن است شود و می تواند برای رفع اشکالات برنامه ها، مانیتورینگ و مشخص کردن گلوگاه ها مفید باشد.

خوب، آیا در مورد اینکه فراخوانی های سیستمی چطور در لینوکس کار میکند کنجکاو هستید؟ آیا میخواهید نحوه ردگیری فراخوانی های سیستمی را یاد بگیرد؟ آیا کنجاوید که کدام فراخوانی های سیستمی باید مانیتور شوند و چرا؟

پس به خواندن متن ادامه دهید، این مطلب برای شماست.